การประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์

วัน จันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562, เวลา 19:02 น. 577 ครั้ง WJ.

การประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์  วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ณ เวทีกลาง งานราชราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บ้าน ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

**********************

♥ สนใจสมัคร ♥ >>คลิก<< เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร  ♥

 

 

 

♥ วิธีการสมัคร
         - รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 1 อาคาร LB3 (คณะเทคโนโลยีสังคม ตึกเก่า)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี โทรศัพท์ 092-830-9601, 092-827-6603 ในวันและเวลาราชการ 

         - ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางอีเมล [email protected]             - จำนวนผู้เข้าประกวด รับสมัครไม่เกิน 12 ราย หากมีผู้สมัครครบ 12 รายแล้วจะปิดรับสมัครทันที

 

♥ กำหนดการ  >>> วันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2562   

   เวลา  17.00 น     » รับลงทะเบียน และรับหมายเลขประจำตัว   ณ บริเวณเวทีกลางฯ  

   เวลา  17.30 น     » ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ  

   เวลา  18.00 น.    »  เริ่มประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์  โดยมีลำดับดังนี้

                                    » ขึ้นเวทีรอบที่ 1 รายงานตัวเพื่อแสดงความสามารถพิเศษ

                                    » ขึ้นเวทีรอบที่ 2 เดินโชว์ตัวและตอบคำถาม (คำถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือรักษ์โลก)

                                    » ขึ้นเวทีรอบที่ 3 ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลการประกวด 

♥ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

   - ผู้สมัครต้องเป็นเด็กหญิง ถือสัญชาติไทย  มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดจันทบุรีหรือกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี

   - อายุระหว่าง 3 ขวบ – 6 ขวบ  6 เดือน  นับถึงวันสมัคร

   - สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

   - จะต้องไม่เคยเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดในการประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์ ประจำปี 2561

   - ผู้สมัครต้องเตรียมการแสดงความสามารถพิเศษ จำนวน 1 ชุด  เวลาประมาณ  3-5  นาที

    (การแสดงความสามารถพิเศษนั้น จะเป็นรูปแบบใดก็ได้ แต่กำหนดให้อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด) 

   - ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายตามแนวคิด “รักษ์โลก”  (ทั้งนี้ ผู้ปกครองหรือผู้ส่งเข้าประกวด ควรแนะนำแนวคิดการแต่งกายของหนูน้อย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตอบคำถามของหนูน้อยของท่าน)

♥ หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครเข้าประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์

2. สำเนาทะเบียนบ้าน/สูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ เพื่อยืนยันอายุและตัวบุคคล ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือครูประจำชั้น เป็นผู้ลงนามรับรอง “ขอรับรองว่าถ่ายจากฉบับจริง”

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือเอกสารอื่นใด จำนวน 2 ฉบับ เพื่อยืนยันว่ากำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี โดยให้ครูประจำชั้นหรือครูใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียน ลงนาม “ขอรับรองว่าเด็กหญิง.....(ชื่อ-สกุล)......กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน.....................ชั้น ..............จริง”

4. ภาพถ่ายสี ขนาดโปสการ์ด 4x6 จำนวน 2 ภาพ (กรุณาให้เห็นใบหน้าที่ชัดเจน) โดยเขียนชื่อ-สกุล ไว้ด้านหลังภาพให้ชัดเจนด้วย)

5. สำเนาบัตรประชาชน บิดาหรือมารดา   1  ใบ หรือสำเนาบัตรประชาชน ผู้ส่งเข้าประกวด (กรณีที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดา)   1  ใบ

 

♥ หลักเกณฑ์การตัดสิน

                การตัดสินการประกวดจะกระทำโดยคณะกรรมการการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ  และการตัดสินของคณะกรรมการการให้ถือเป็นข้อยุติ

 

♥ รางวัลในประกวด

                รางวัลชนะเลิศ                             จำนวน เงิน  3,000  บาท  พร้อมสายสะพายและของที่ระลึก

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1          จำนวนเงิน   2,000  บาท  พร้อมสายสะพายและของที่ระลึก

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2           จำนวนเงิน   1,500  บาท  พร้อมสายสะพายและของที่ระลึก

                ขวัญใจประชาชน                            จำนวนเงิน   1,000  บาท  พร้อมสายสะพายและของที่ระลึก

 

***   เกณฑ์การตัดสิน ขวัญใจประชาชน  ใช้พวงมาลัยหรือตุ๊กตาในการตัดสิน                                                 

 

หมายเหตุ

1. ในวันที่ประกวด >>> ผู้เข้าประกวดท่านใดมารายงานตัวไม่ทันตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

2. ผู้สมัครเข้าประกวดต้องแต่งกายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้ารับการรายงานตัวและควรเป็นชุดที่ใช้ทำการแสดง

3. ผู้ปกครองหรือผู้ส่งเข้าประกวดต้องเตรียม อุปกรณ์ในการแสดงและ ไฟล์เสียงที่ใช้ประกอบการแสดงในรูปแบบของ CD  และส่งไฟล์ให้ทีมประกวดก่อนเวลา 17.30 น. ของวันประกวด

 

                       *********************************************************************

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก  

» อาจารย์ กุ้ง  089-067-6636 

» อาจารย์ ปุ๊ย 081-8896-105      

>> Facebook : หนูน้อยเหลืองจันท์