ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

วัน จันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562, เวลา 15:07 น. 780 ครั้ง WJ.

สรุปผลการแข่่งขันทักษะทางวิชาการ

 

วันที่ 9 ก.พ. 62

♥ ตอบปัญหาคำศัพท์ที่สำคัญทางการเกษตร

   (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

     รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ระยอง

      -นายธาวิน  ธนอัศวโชติ

       -นางสาวนภัสสร  สามารถกุล

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

      -นางสาวกานติมา  ควรหา

       -นางสาวกุลธรา  บุตรงาม

      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

      -นายชัชพงศ์  ศรีวงค์

       -นายสหพัฒน  เรียงจันทึก

 

♥ ตอบปัญหาทางดิน ปุ๋ย และธาตุอาหารพืช

   (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

     รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนศรียานุสรณ์

      -นางสาวอมรรัตน์  เฮี้ยวสำราญ

       -นางสาวประภาศิริ  สิทธิมาลัยรัตน์

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

      -นายศิวะนนท์  รื่นฤทัย

       -นายพิภพภัทร  พ่อตาแสง

      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   โรงเรียนนายายอาพิทยาคม

      -นางสาวเจนจิรา  จันทร์สอางค์

       -นางสาวฐิติพร  ฉายาชวลิต

 

♥ ตอบปัญหาทางสัตวศาสตร์

   (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

     รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนคลองพลู

      -นางสาววีรญา  บุญนะ

       -นางสาวกัลยรักศ์  คุณเศรษฐ์

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   โรงเรียนคลองพลู

      -นางสาวหทัยรัตน์  เฉื่อยวิบูลย์

       -นางสาวอาทิตยา  ครองบาล

      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   โรงเรียนนายายอาพิทยาคม

      -นางสาวกมลวรรณ  ทองศรี

       -นางสาวธัญศิริ  เลิศโอสถ

 

วันที่ 12 ก.พ. 62

♥ ตอบปัญหาด้านอารักขาพืช

   (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

     รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนคลองพลูวิทยา

      -นายธวัชชัย  สุรการ

       -นางสาวกัญญ์วรา  ควรสถาน

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ระยอง

      -นางสาวกรีนุช  สร้อยพุฒ

       -นายสันติ  วงษ์รักษา

      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ระยอง

     -นางสาวอติกานต์  โฉมงาม

       -นางสาวสุนันทา  ศรีจำเริญ

 

♥ แข่งขันเรียกชื่อกล้วยไม้พื้นเมือง

   (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

     รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนศรียานุสรณ์

      -นางสาววรรณิสา  มหาบุญ

       -นางสาวเจณิสา  ย่งฮะ

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  โรงเรียนศรียานุสรณ์

      -นางสาวกจินตนาพร  ทองเจียน

       -นางสาวจิดาภา  อนันตศรี

      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนสุนทรภู่ จ.ระยอง

     -นางสาวเมธาวี  ประมวล

       -นางสาวนภัสวรรณ  ดนตรี  

 

♥ แข่งขันทักษะคล้องโค

   (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

     รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ระยอง

      -นายประภากร  สุขะ

       -นนกกูล  พูลศิริคช

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

      -นายเมธี  พัตภักดิ์

       -นายเกริกชัย  ใจช่วย

      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

     -นายศิริพงษษ์  เพ็งพูล

      -นายนนทกาล  บารมี

 

♥ ตอบปัญหาทางวิชาการด้านประมง

   (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

     รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ระยอง

      -นายธาวิน  ธนอัศวโชติ

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  โรงเรียนนายายอามพิทยาคม

      -นายอนุพงศ์  วงศ์หงษ์

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

     -นางสาวศิริลักษณ์  โมหา   

 

♥ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

   (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

     รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

      -นางสาววิชญาดา  ชาวเขาดิน

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

      -นายศิวะนนท์  รื่นฤทัย

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

     -นายวีรภัทร  ใจกล้า  

     รางวัลชมเชย  โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

     -นางสาวเสาวลักษณ์   รื่นรมย์ 

 

♥ ตอบปัญหาทางวิชาการคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์

   (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช)

     รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนศรียานุสรณ์

      -นางสาวบุญสิตา  บุญใบ

       -นางสาวอาภานันท์  กูลพฤกษี

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  โรงเรียนศรียานุสรณ์

      -นางสาววรรณวิสา  สฤษดิ์ชัยนันทา

       -นางสาวอภิญญา  เจริญทรัพย์

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

     -นายปัณณทัต  รัตนวุฒิยากร

      -นายทรงวุฒิ  ดวงจันทร์

     

♥ การแข่งขันเครื่องมือช่างในงานวิศวกรรม

   (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

     รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม

      -นางสาววาสนา บุญชื่น

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาคม

      -นายเขมณัฎฐ์  อุดม

        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม

     -นางสาวกัลนิตา  ไทยกาญจน์

 

♥ ตอบปัญหาวิศวกรรมไฟฟ้า และต่อชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

   (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช)

     รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนนิคมวิทยา

      -นางสาวนันทัชพร  นาคประสิทธิ์

       -นายภานุพงศ์  ขวัญยืนคง

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  วิทยาลัยการอาชีพแกลง

      -นายธนัช  แทนทด

       -นายพลพล   หาริสา

        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  วิทยาลัยการอาชีพแกลง

     -นายจตุพร  ธัญสิทธิ์

       -นายธนายุต  แตงอ่อน

 

วันที่ 13 ก.พ. 62

♥ การอ่านแบบงานทางวิศวกรรม

(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ชนะเลิศ      โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จ. จันทบุรี

 1. นายภูชิต    เจริญกัลป์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1           โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคินทร์ จ. ระยอง

 1. นางสาวสุมินตรา    วรฉันท์

รองชนะเลิศอันดับที่ 2           โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จ. จันทบุรี

 1. นายปัณณทัต     รัตนวุฒิยากร
 2. นายทรงวุฒิ   ดวงจันทร์

 

♥ การประกอบอาหารไทยฟิวชั่น

(ระดับ ม.ปลาย/ปวช./อุดมศึกษา)

ชนะเลิศ                  โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จ. จันทบุรี

 1. นางสาวทิพากร นิลปาน
 2. นางสาววันทยา   ธุรการ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1           วิทยาลัยการอาชีพแกลง จ. ระยอง

 1. นางสาวเจนจิรา      มาพร้อม
 2.  นางสาวแก้วมณี     แซโก

รองชนะเลิศอันดับที่ 2           โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคินทร์ จ. ระยอง

 1. นายปัณณทัต รัตนวุฒิยากร
 2. นายทรงวุฒิ ดวงจันทร์

  

♥ การจัดสวนถาดแบบแห้ง    

(ระดับ ม.ต้น)

ชนะเลิศ    โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม  จ. ระยอง

 1. เด็กหญิงชนัญชิตา     วงศ์ทรัพย์
 2. เด็กหญิงจิราพร ยงยืน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1      โรงเรียนห้วยยางศึกษา  จ. ระยอง

 1. นายเมฆนิมิต     บำรุงภักดี
 2. เด็กชายกมล    แสวงทรัพย์

รองชนะเลิศอันดับที่ 2   โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา        จ. ระยอง

 1. เด็กหญิงวณิชา พันเพียรคำ
 2. เด็กหญิงสิริกานต์   หอมเกสร

 (ระดับ ม.ปลาย)

ชนะเลิศ      โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม  จ. ระยอง

 1. เด็กหญิงอชิรญา รื่นรมย์
 2. เด็กหญิงหริณยา พ้นเคราะห์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1    โรงเรียนวัดป่าประดู่  จ. ระยอง

 1. นางสาวอริสรา ประสิทธิ์นาวา
 2. นางสาววรพิชชา จิรเดชขจร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2    วิทยาลัยการอาชีพแกลง จ. ระยอง

 1. นายศักรินทร์ ปานบุตร
 2. นายสันติสุข สันตติวงศ์ไชย

  

♥ การจัดสวนถาดแบบชื้น    (ระดับ ม.ต้น)

ชนะเลิศ     โรงเรียนห้วยยางศึกษา  จ. ระยอง

 1. นายอนวัช พลูประดิษฐ์
 2. นายคุณากรณ์ สังวร

รองชนะเลิศอันดับที่ 1   โรงเรียนชลกันยานุกูล  จ. ชลบุรี

 1. เด็กหญิงปัญฑารีย์ เจริญศิริโสภาคย์
 2. เด็กหญิงรัมภ์รดา อาจวิชัย

รองชนะเลิศอันดับที่ 2   โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ. จันทบุรี

 1. เด็กชายธนภณ ฉัตรวรวิช
 2. เด็กชายฐิติพันธ์   ฉิมกลับ

 

(ระดับ ม.ปลาย)

ชนะเลิศ       โรงเรียนวัดป่าประดู่  จ. ระยอง

 1. นางสาวกนิษฐา กอเข็ม
 2. นายวรงณ์กร รัตนเพ็ชร

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 1. นายศุภสิทธิ์ พิศวิมล
 2. เด็กชายธีรนัย ฉลวยทรง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2    โรงเรียนวัดป่าประดู่  จ. ระยอง

 1. นางสาวบวรลักษณ์ ศิริสมบัติ
 2. นางสาวพียงตะวัน ศรีสุวรรณ

 

♥ ตอบปัญหาภาษาไทย    (ระดับ ม.ปลาย/ปวช.)

ชนะเลิศ     โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

- นางสาวดลพร กลิ่นจันทร์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม

- นางสาวฐิติวัลค์ ผาววะนา

รองชนะเลิศอันดับที่ 2   โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

- นางสาวลักขณาวรรณ มิยะ

 

♥ ตอบปัญหาด้านสังคม    (ระดับ ม.ปลาย/ปวช.)

ชนะเลิศ    โรงเรียนระยองวิทยาคม 

- นายวุฒิกาญ ลี้ลาวัลย์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1   โรงเรียนตราษตระการคุณ

- นางสาวปฐมาวดี นกน้อย

รองชนะเลิศอันดับที่ 2    โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

- ภูมินทร์ ชูเชิด

 

♥ ตอบปัญหากฎหมาย    (ระดับ ม.ปลาย)

ชนะเลิศ     โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

- นายวัชระ จิกากร

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

- นางสาวพัณณิตา เครือพูงา 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2  โรงเรียนตราษตระการคุณ

- นางสาวภัทราภรณ์ รัตนเศรียร

   

♥ การแข่งขัน  dictation   (ระดับ ม.ปลาย /ปวช.)

ชนะเลิศ     โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

- นางสาวเอมีลิน กิจจานนท์ 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  โรงเรียนศรียานุสรณ์

- นางสาวกุลธนา รัตนภูผา 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2  โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

- นางสาวปิยะดา พันธ์รบ

   

♥ การแข่งขันด้านบริหารธุรกิจ   (ระดับ ม.ปลาย)

ชนะเลิศ     โรงเรียนระยองวิทยาคม

- นางสาวอภิสรา แซ่คู้

- นางสาวอริสรา ชัยอัครพงศ์สิน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

- นางสาวพัณณ์ชิตา พลอยชาติตระกูล

- นางสาวสุชาวลี หงษ์จันทรทา  

รองชนะเลิศอันดับที่ 2  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

- นางสาวจานิตา รุ่งเรือง

- นางสาวอุ่นไอรัก จันทร์ตรี

 

♥ การแข่งขันด้านบริหารธุรกิจ   (ระดับ ม.ปลาย)

ชนะเลิศ     โรงเรียนระยองวิทยาคม

- นางสาวอภิสรา แซ่คู้

- นางสาวอริสรา ชัยอัครพงศ์สิน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

- นางสาวพัณณ์ชิตา พลอยชาติตระกูล

- นางสาวสุชาวลี หงษ์จันทรทา  

รองชนะเลิศอันดับที่ 2  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

- นางสาวจานิตา รุ่งเรือง

- นางสาวอุ่นไอรัก จันทร์ตรี

 

♥ ตอบคำถามทางบัญชี   (ระดับ ม.ปลาย/ปวช./ปวส.)

ชนะเลิศ     โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

- นางสาวสพัตรา พุ่มดี

- นางสาวกุลสตรี ศรีสัจจะ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

- นางสาวเพชรดา พีระชัยรัตน์

- นางสาวกัญรัตน์ ยุติธรรม 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

- นางสาวกันต์ฤทัย เรืองเกษม

- นางสาวชลันทร ปานวิเศษ

 

♥ ตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์   (ระดับ ม.ปลาย)

ชนะเลิศ     โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

- นายพงศกร ไพลินอนุรักษ์

- นายพีรณัฐ นางสีคุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

- นางสาวพิชญ์สินี อังคะพิชิต

- นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ บุญพรหม

รองชนะเลิศอันดับที่ 2  โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

- นางสาวอลิสรา สุดสายออ

- นางสาวธัญญรัตน์ ปลื้มใจ

 

♥ ตอบปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT Challenge 2018

(ระดับ  ม.ต้น/ม.ปลาย)

ชนะเลิศ     โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

- นายพงศกร ไพลินอนุรักษ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

- นายณัฐ มาฆะสิทธิ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 2  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

- นายธนัตถ์ สิทธิประสงค์

 

♥ การสร้างอินโฟกราฟิก (Infographic) ในหัวข้อ 17 วัน พา 13 ชีวิตหมูป่าออกจากถ้ำ

(ระดับ  ม.ปลาย/ปวช.)

ชนะเลิศ     โรงเรียนนิคมวิทยา

- พิภพ พึ่งเป็นสุข

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

- อนุพงษ์ โวหาร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2  โรงเรียนทัพราชวิทยา

- วงศธร พืชทองหลาง

 

♥ การแข่งขันทักษะด้านโปรแกรมการคำนวณ Ms-Excel และการนำเสนอ Dashboard

(ระดับ  ม.ปลาย)

ชนะเลิศ     โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย

- นางสาวกณิการ์ ตั้งมั่น

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

- สิรวิชญ์ ประทุมสุวรรณ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

- นางสาวพุฒฑิตา ใจบุญ

 

♥ การแข่งขันปฏิบัติการ Logis-Loading

(ระดับ  ม.ปลาย/ปวช.)

ชนะเลิศ     โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

- นางสาวจิรัชญา โกชัยพัฒน์

- นางสาวธัชพรรณ วัฒนาวงศ์

- นางสาวสุภัชชา เศรษฐจิตต์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

- นางสาวธัญพิชชา ชนะฤทธิชัย

- นายวีรวัฒน์ อ่านไธสง

- นายศุภสิน ศรีไกรสิทธิ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 2  โรงเรียนทัพราชวิทยา

- นายศุภฤกษ์ หาญกร

- นางสาวกมลพรรณ อุ่นสะเดา

- นางสาวศิริกัญญา สร้อยวิเชียร

 

วันที่ 14 ก.พ. 62

♥ การตอบปัญหาด้านความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร

(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ชนะเลิศ      โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

 1. นางสาวพรหิรัญดร์  พื้นแสน
 2. นางสาวการต์ทิตา  สกุลกิตติวัตน์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1        โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

 1. นางสาวธัญลักษณ์ จันทเลิศ
 2. นางสาวฐิดารัตน์ ราศีกุล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2       โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จ.ระยอง

 1. นางสาวเมธาพร นะดำศรี
 2. นางสาวสมิตา หวังวัดกลาง

 

♥ การแข่งขันทักษะการฟาดแส้

(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป)

ชนะเลิศ      โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

 1. นายภูวดูล รอดสินธ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1        โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

 1. นายเมธี พัฒภักดิ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 2      โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

 1. นายสิรวิชญ์ คนงาม